dinsdag 19 september 2017

Schokkend: einde NL-'rechtstaat'; onleesbare en bewust anonieme hand-tekening onder uitspraak: SKJ-'rechter' weigert naam bekend te geven!

Deze burger pikt het niet; roept allen op zich te verenigen voor Vrouwe Justitia!Volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk MSc. - PapaErik - meent dat het de hoogste tijd voor een bestorming is...

wanneer de SKJ-'rechter en secretaris' weigeren om hun naam onder een recht?erlijke uitspraak te zetten...

het definitieve einde
van de NL-'recht'staat!


Het is werkelijk meer dan schokkend = onacceptabel hoe de SKJ - in alle geledingen, inclusief het 'bestuur' met nep-'voorzitter' hahaHageraats poogt om...

 • krom recht te doen lijken. Gatverdamme...

Leest u hieronder svp. verder waarom:

d.d. 05-05-2017: SKJ zoekt nieuwe klachtbehandelaars = bedriegers!SKJ citaat-1:

'Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) voert de wettelijk verplichte registratie en toetsing van jeugdprofessionals uit en draagt daarmee bij aan de kwaliteit van de jeugdhulpverlening in Nederland. SKJ is het resultaat van de samenwerking van alle belangrijke spelers in het jeugddomein, zoals;

beroepsverenigingen, werkgevers, cliëntorganisaties en overheden. Een goede samenwerking die essentieel is voor het werk van SKJ binnen een werkveld dat nog volop in ontwikkeling is.'


GRN: in de praktijk blijkt dit een vrijwillige registratie en dus niet verplicht te zijn. Dit dus in tegenspraak met de SKJ-melding van 'wettelijke registratieplicht'! 


Bedoelt de SKJ dat met 'een werkveld dat nog volop in ontwikkeling is' = al jarenlang verzaken zoge-naamde jeugd'professionals' het om zich te laten registreren en de toezichthouder = de SKJ deed daar helemaal niets tegen?

Want als de registratie inderdaad wettelijk verplicht is dan wordt deze, op grote schaal!, helaas niet nagekomen door die jeugd'professionals'... 

hoe kan dat? Op mijn vragen ter zake werd ook GEEN antwoord gegeven door de SVMN en/ of de SKJ = BINGO. Dat stinkt dus gigantisch, want dit betekent dat nu juist :


 • die jeugd'zorg'medewerkers en gedrags'wetenschappers' die NIET voldoen aan 'bepaalde eisen van vakbekwaamheid' zich ook NIET laten inschrijven.


Voorbeeld: 'gezins' = moeder-voogd mw. Marieke K. - 'ingevlogen om GRN kapot te maken' - van 'niet-Samen, niet-Veilig Midden-Nederland' bleek wel ge-registreerd te staan - maar dat bleek in casus geen garantie voor vakbekwaamheid; integendeel...

er werd niet voor niets over haar geklaagd! - terwijl haar baas;

zogenaamde team'leider' Steven S. helemaal niet geregistreerd blijkt te staan!

Ergo: 'Marieke' moet dat doen wat 'Steven' zegt en als het mis gaat dan is het 'Marieke' die de klacht aan haar broek krijgt en 'Steven' blijft buiten schot = weigert om zelf verantwoording af te leggen voor uitvoering van zijn bevelen!

Het zwart(st?)e SVMN-schaap verstopt zich in het donker... hoe 'dapper' die 'Steven S.'!SKJ citaat-2:

 • 'Het doel van de organisatie is het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening in het jeugddomein. SKJ heeft hiervoor een open-baar register ingericht, waarin op dit moment jeugdzorgwerkers en gedragswetenschappers worden ingeschreven als bewijs dat zij voldoen aan bepaalde eisen van vakbekwaamheid.'


GRN: de theorie klinkt weer prachtig en in mooie volzinnen omschreven. Echter: in de praktijk blijkt dit 'gewoon' niet het geval te zijn...

precies het tegenovergestelde is het geval.
Niet 'vakbekwaam'... maar 'ongeschikt'.

Ook: 'op dit moment' = al jarenlang register maar geen enkele dwang tot daadwerkelijke registratie door de SKJ en wordt dus niet serieus genomen door de jeugd'zorg'werkers/ gedrags'wetenschappers'.


Hun 'bepaalde eisen van vakbekwaamheid' zijn NIET of je a) hart voor kinderen en b) een passende opleiding daarvoor hebt en c) met de ouder(s) het belang van het kind/ de kinderen dient, zoals u zou verwachten... neen, was het maar waar.


Hun 'bepaalde eisen' zijn WEL of je a) kinderen als handelswaar ziet; b) bereid bent om voor geld levens van andere mensen kapot te maken en c) keihard kunnen liegen en bedriegen...

...dan ben je uitermate geschikt om bij de jeugd'zorg' te gaan werken! 

Dat zijn de werkelijke persoonlijkheidskenmerken van het allergrootste deel van de jeugd'professionals' in NL die niet het belang van de kinderen maar alleen van zichzelf dient.


Over de ruggetjes van onze kinderen en die van de ouder(s).

 • Dat is de werkelijke jeugd'zorg'... daar maakt u zich toch ook hard TEGENDank u zeer, mede namens alle kinderen en hun ouder(s)!SKJ citaat-3:


 • 'Werken bij het Kwaliteitsregister Jeugd is werken bij een unieke orga-nisatie, die de afgelopen jaren een enorme groei heeft doorgemaakt. Zijn er vacatures bij SKJ, dan kunt u ze hier vinden. Ook voor vacatures bij de diverse raden, colleges en commissies kunt u hier terecht.'


GRN:

het Kwaliteit?sregister Jeugd heeft de afgelopen jaren een enorme groei doorgemaakt = het regent klachten tegen de jeugd'zorg'...

niets om 'trots' op te zijn, nietwaar?!

Eerder: zeer zorgwekkend! Onze kinderen worden naar de knoppen geholpen door de jeugd'zorg'... en de SKJ doet niets daartegen!


Sterker nog: zij doet alsof zij 'streng is en voor kwa-liteit zorgt' maar in werkelijkheid dekt zij juist die jeugd'professionals' die beklaagd worden en spelen onder 1 hoedje met die beklaagden.

De klagende burger trekt hoe dan ook aan het kortste eind - in 99% van de gevallen en slechts bij 'onbe-langrijke zaken/ punten' winnen de ouders eens een keertje om de schijn op te houden - en de (bewust) verzakende niet-'professional' gaat daarna 'gewoon' verder met kinderen en hun ouder(s) in het verdriet storten...

dat is hoe het er in NL werkelijk aan toe gaat, beste gelukkig (nog?!) niet ge-/ betroffen ouders/ medeburgers. En dat kan toch niet?

Dat is niet in het belang van de kinderen en dus ook niet in het belang van ons allemaal. Groenendijk pikt dat niet en u toch ook niet - svp. artikel delen, dank?!


SKJ citaat-4:

 • 'Het tuchtrecht neemt binnen het SKJ-organisatiemodel een bijzondere plaats in. Enerzijds zijn de tuchtcolleges onafhankelijke organen en ander-zijds is het bureau van SKJ voorwaardenscheppend en ondersteunend binnen het uitvoerproces van de tuchtrechtklachten. SKJ is verantwoordelijk voor de kwaliteit van dit proces en de kwaliteit van de colleges.GRN: en meteen gaat het fout; niets geen 'onafhankelijke organen' maar keihard 4-handen op 1 buik.

Beklaagde jeugd'professional' en 'rechter' zijn van dezelfde club en de klager = genaaid ouder.... verliest altijd. Wij worden genept en dat is precies het werkelijke doel van de SKJ:

'doen alsof om boze ouders het idee te geven dat er serieus naar hun klacht wordt gekeken, maar in werkelijkheid is dat slechts een uitlaad-klep en staat 'vrijspraak voor de professionele dader(s)' bij voorbaat al vast'...

dat is hoe het gaat en hoe het systeem is opgezet! En niet anders.SKJ citaat-5:


 • 'De afdeling tuchtrecht, bestaande uit een vast team van senior en junior secretarissen, werkt nauw samen met de voorzitters van de tuchtcolleges. Samen met de voorzitters en de leden van de tuchtcolleges is het doel voor komend jaar om het tuchtrecht uit te bouwen, te verfijnen en verder te professionaliseren.'


GRN: neeeeeeeen, er kan geen sprake zijn van tucht'recht' bij een niet-onafhankelijke SKJ waar leugens en bedrog = aangetoond; onwettelijke plannetjes/ onbehoorlijke klachtbehandeling de 'normaalste gang van zaken' is en ook het SKJ-bestuur weigert om in te grijpen!


Wat nodig is, is een zeer grondige herfst-schoonmaak waar de hele SKJ-top eruit en vervolgd moet worden!

Weg met de SKJ, weg met Jacquemijns, weg met Hageraats en al die andere nepperds = volksbedriegers bij de SKJ! Weg, weg, weg...

of de toorn des volks zal over u komen c.q. uw 'ziel' zal branden in de hel (naar gelang waar de SKJ-er in wenst te geloven)!
SKJ citaat-6:

 • 'Wat gaat u doen?

Als junior secretaris verleent u inhoudelijk ondersteu-ning aan de senior secretarissen en aan de tuchtcol-leges bij de voorbereiding en afdoening van tucht-klachten. De junior secretaris verzorgt alle correspon-dentie rond tuchtzaken en onderhoudt verder contact met de partijen, advocaten en andere betrokkenen onder leiding van een senior secretaris.

 • U schrijft preconcepten voorafgaand aan een zitting, de voorzittersbeslissingen en in minder complexe zaken de eindbeslissing. Voorts neemt u deel aan werkoverleggen.'


GRN: keihard bewijs! Niet de 'rechter' maar een junior secretaris/ jurist schrijft 'pre-concepten voorafgaand ('pre' betekent 'vooraf' en 'preconcept voorafgaand aan' is dus een dubbelzegging, SKJ!) aan een zitting' = al voordat de zitting is geweest, wordt de beslissing al door het secretariaat voorbereid/ in concept klaar gemaakt.


Dat betekent dat reeds voorafgaand vaststaat of u 'wint u verliest' = het laatste en de behandelend 'rechter/ griffier' enkel nog voor de show daar zitten en zelfs hun handtekening niet persoonlijk maar 'digitaal = ingescand' wordt gezet - door het secretariaat!

En nog erger: 'in minder complexe zaken neemt het secretariaat zelfs de eindbeslissing'! Niet de 'rechter' en zonder zitting wordt door een junior jurist...

wel even uw zaak behandeld = 'afgewezen' en dat is het dan? No way! 

Echter: de SKJ zet dit gewoon? = zonder blikken of blozen als taakomschrijving voor nieuwe volksbedriegers op hun website onder 'vacatures'! Dat kan toch niet waar zijn?


Jawel, hoor... hahaHageraats en friends, inclusief de anonieme wrakings'rechter/ secretaris' (= door het secretariaat zelf opgesteld, aldus GRN en geen enkele mr. wenste zijn/ haar naam aan die onzin te verbinden!) denken dat ze overal mee weg komen.

Dat dacht Groenendijk niet.

U bent allen ontmaskerdnaming and shaming!


d.d. 30-07-2017: GRN eist ontslag nep-'voorzitter' mw. mr. Jacquemijns


Citaat GRN:

'1. Om herhalingen te voorkomen, verwijst deze Groenendijk allereerst naar expliciete publicatie d.d. 28-07-2017 waar om het vertrek van (nog) ‘plaats-vervangend voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns werd verzocht = geëist (of anders te worden verwij-derd door het boze volk!):


 • ‘Neem ontslag! SKJ-'voorzitter' mr. E.M. Jacquemijns of wordt oneervol verwijderd.

Eén jaar na klacht... en nog geen inhoudelijke behandeling is crimineel te noemen!’

2. Vervolgens herhaalt Groenendijk dat er van een behoorlijke klachtbehandeling con-form de wet bij de SKJ absoluut geen sprake is! Die blijkt namelijk de facto niet-be-hoorlijk en niet-vertrouwenswaardig! Het is, helaas, ‘een zooitje’ gebleken waar van uw ‘missie en visie’;

Registratie bij de SKJ geeft een krachtige impuls aan het niveau van vakbekwaamheid van professionals in de jeugdzorg en het verhogen van de professionele autonomie. Het draagt bij aan betere zorg voor cliënten in de jeugdzorg.’

in deze ‘casus’ = PAS-familiedrama sinds 2008! ,  helemaal niets omgezet werd. Niets.'

d.d. 08-03-2017: SKJ aan GRN bevestigt klacht waar ontslag werd gevraagd!


Geen reactie op de inhoud = eis tot ontslag van Jaquemijns en wel 'iets anders verzinnen' = afleiden van daar waar het om gaat. Dat doen ze expres... dat is zoals in het handboek van 'hoe het volk te bedriegen', staat!SKJ citaat-7:

'Geachte heer Groenendijk, 

 • Uw klacht d.d. 30 juli 2017  is in goede orde ontvangen en wordt in samenspraak met uw andere klachten over SKJ in behande-ling genomen door de klachtencommissie.

Inhoudelijke klachten over uw lopende tuchtzaak worden niet in behandeling genomen door de klachtencommissie.

Aan uw klacht over SKJ is klachtnummer 2017032K gekoppeld. Ik verzoek u met dit nummer in de onderwerpregel te corresponderen.

Voor meer informatie over de klachtenprocedure verwijs ik u naar de klachtenregeling van SKJ. Deze is te vinden via onderstaande link:
https://skjeugd.nl/media/downloads/Reglementen/20160302_Klachtenregeling_SKJ_versie_1_d.d._31_augustus_Webversie.pdf 

Ik hoop u hiermee voorlopig voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
Secretaris klachtencommissie SKJ'
d.d. 08-10-2017: GRN aan SKJ - is de SKJ nu helemaal van de pot gerukt of... 


...weten ze heel precies
hoe smerig ze bezig zijn en

doen ze bewust alsof 'Hageraats het niet begrijpt'?

Ontslag-eis is geen klacht-indiening; dat begrijpt iedereen...


...behalve de SKJ; dat stinkt, stinkt, stinkt gigantisch, nietwaar?!

 • Onmiddellijk ontslag van Jacquemijns is vereist!

Negeren/ niet-serieus nemen? Dat pikt Groenendijk niet en weer werd aldus 'voorzitter' Hageraats/ SKJ-bestuur aangeschreven:


Verzonden d.d. 11-08-2017Betreft: Zaaknr. 16.075T-Tv


1. Kul SKJ-mail d.d. 03-08-2017; niet klachtencommissie maar het bestuur is aan de beurt!

2. Onmiddellijk opstappen/ ontslag Jacquemijns vereist; uw ‘klacht’behandeling is onzin!

3. Publicatie brief d.d. 10-08-2017 op de website:


Citaat GRN:

'...in reactie op uw non-reactie ter zake mijn urgente brief d.d. 30-07-2017 alsmede de totaal misplaatsteklachtbevestiging?’ d.d. 03-08-2017 door een anonieme! secretaris van de SKJ-klachtencommissie meldt volhardend vader/ recht-zoekend burger drs. Groenendijk MSc. het volgende:


1. er werd d.d. 30-07-2017 geen klacht ingediend - dat werd reeds d.d. 24-01-2017 gedaan en door de SKJ geheel genegeerd! - maar:

a) om uw inhoudelijke reactie als bestuur zijnde op schokkende vaststellingen van SKJ wan-gedragingen zoals in mijn brief d.d. 30-07-2017 (en voorgaande) beschreven en

b) werd om het onmiddellijke ontslag van (nog eventjes) plaatsvervangend ‘voorzitter’ mw. mr. E.M. Jacquemijns verzocht om diverse redenen - zie o.a. de website!'

2. om herhalingen te voorkomen, verwijst Groenendijk kortheidshalve naar meest recente publicatie d.d. 10-08-2017 ter zake waarvan de inhoud als integraal onderdeel van deze 2e oproep aan het bestuur dient te worden beschouwd.

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/08/geen-klacht-maar-ontslag-skj.html


Geen klacht maar ontslag: SKJ-tucht'rechters' mbt. falende jeugd'zorg'ers verzaken bewust en vereiste, behoorlijke! klachtbehandeling blijkt... nep! In hun 'gelikte' SKJ-filmpjes ziet het er allemaal 'betrouwbaar' uit…

maar de feitelijke SKJ-praktijk is van a tot z juist... een groot horror-verhaal!


3. Tot slot:

Groenendijk herhaalt de inhoud van zijn brief d.d. 30-07-2017 en meent dat SKJ-bestuur/ voorzitter Hageraats ‘binnen 3 dagen’ = uiterlijke ontvangst door Groenendijk (dit per mail en vervolgens ondertekende nazending per post!) d.d. 14-08-2017 (= aldus een totale reactieperiode van > 14 dagen!):

a) bevestiging en behandeling van formele klacht-indiening jegens die anonieme nep-‘secretaris’ van de SKJ-klachtencommissie om het drietal redenen zoals in de web-publicatie d.d. 10-08-2017 beschreven werd;

b) de schriftelijke bevestiging van ontslag op staande voet van mw. Jacquemijns of dan toch haar ‘vrijwillige vertrek’ en

c) uw begrijpelijke? uitleg waarom niet het bestuur zelf reageerde maar waarschijnlijk - of deed de beklaagde, anonieme ‘secretaris’ dit op eigen houtje? - juist in opdracht van het bestuur - wie anders van de SKJ als niet ‘op eigen houtje’? - geschiedde!


Dat klopt toch nietbestuursleden:Wat? Vindt u het ‘erg vervelend’, SKJ-bestuur… dat het bedrog en de leugens van de hele SKJ doorzien en onomstotelijk bewezen worden!

Vervelend, nietwaar… dat - mogelijk ook? - u ‘allemaal’ keihard ontmaskerd wordt en het einde van uw maatschappelijke loopbanen in zicht komt?!


Want: dit valt niet meer ‘goed te spin-dokteren’… met Groenendijk heeft ‘u’ de verkeerde - of juist ‘n hele goede volhardend vader en recht-zoekend burger - te pakken!
d.d. 14-09-2017: SKJ aan GRN - anonieme uitspraak nav niet-ingediende klacht

hahaHageraats; wat een nep! Verzonden door secretariaat d.d. 14-09-2017:


SKJ citaat-8:

 • 'De klachtencommissie - wie dan? welke namen? naam van de behandelend 'rechter' en dito 'secretaris'? - heeft zich evenwel gebogen over de procedurele kant, de niet inhoudelijke kant, van uw tuchtzaak en constateert dat er door het bureau geheel volgens procedure is gehandeld.'

GRN: 'geheel volgens procedure gehandeld', stelt de anonieme (en niet-'onafhankelijke) klachtencommissie... weer een smerige leugen!

'Wie schrijft, die blijft'? Dat dacht Groenendijk niet; de misdadige (non-) gedragingen van de SKJ staan vast en werden (deels) gepubliceerd... keihard ontmaskerd.

Daar verandert het anonieme SKJ-mailbericht als zijnde 'uitspraak' ivm. d.d. 30-07-2017 helemaal niet-ingediende klacht! HahaHageraats... dat kan toch niemand serieus nemen? Het is 1 grote zwendel; een schijnvertoning... de hele SKJ bewijst zich als nepper-dan-nep!SKJ citaat-9:


 • 'Uw audio-opnames van uw ontvangst bij SKJ leiden niet tot ongerustheid; u lijkt netjes te zijn ontvangen; het bureau heeft u op nette wijze te woord gestaan; u heeft tijdig stukken ontvangen.'


GRN: in wat voor parallel universum = zieke denk-wereld leven die SKJ-ers eigenlijk? Totaal wereldvreemd c.q. 'verwarde' = criminele! personen! Want:

De audio-opnames bewijzen niet alleen dat mr. Jacquemijns in haar 'verdediging'/ verweer bij de wrakingskamer niet alleen loog ten aanzien van die opnames - separaat artikel volgt zsm! - die zij niet wenste toe te staan (omdat daarmee onomstotelijk bewijs van de criminele SKJ-klacht'behandeling' vergaard kan worden en werd!) maar dat ook de daadwerkelijk genoemde wrakingsgronden onvoldoende/ niet overeenkwamen met de 'samenvatting' daarvan door de SKJ = 'voorsorteren op afwijzing', zoals vervolgens inderdaad geschiedde.

Dat betekent echter niet dat de procedurele afhandeling correct verliep, maar slechts dat ook mrs. Van Riemsdijk en Van Papendrecht 'lid van de club van het volk-bedonderaars' zijn.

'Hun soort dekt hun soort, ondanks alle bewijzen van het tegendeel'. Dat is geheel gehandeld volgens de smerige SKJ-procedures maar niet conform een behoorlijke = eerlijke, onpartijdige en betrouwbare klachtbehandeling (H9 Awb.) zoals zou moeten.


Ergo: de SKJ bedriegt het volk en dat pikt Groenendijk en alle andere ouders niet... wordt het niet tijd om de de SKJ te gaan bestormen?

Daar vraagt de SKJ toch zelf om,
nietwaar meneer Hageraats & Co?!


En dan heeft Groenendijk het nog niet eens over de collusie waar de SKJ-man met eng baardje tijdens de schorsing van de behandeling eerst met mr. Jacquemijns en daarna met de beklaagde partij SVMN/ Marieke K. overleg voerde, maar dit niet in bijzijn van de klager/ GRN deed... een doodzonde = einde oefening, althans in een 'rechtstaat'/ bij behoorlijke klachtbehandeling!

En ook de 'twee-man' beveiliging die op intimiderende wijze door de SKJ ingehuurd waren - hoezo? is dat standaard? neen! waarom bij GRN? geen enkele aanleiding toe gegeven = ze zijn bang voor de waarheid! - en zich met de lopende zaak wenst te bemoeien: 'dit is geen collusie'... enzovoorts. 

'U heeft tijdig stukken ontvangen', - hahaHageraats! We zijn inmiddels 1,5 jaar bezig en nog steeds geen behoorlijke, inhoudelijke klachtbehandeling mogelijk gebleken bij de SKJ. En dat vindt de anonieme klachtencommissie 'volgens procedure'? Nou, die procedure is alleen al vanwege de onmogelijk lange behandelduur... een groot schandaal, SKJ-ers!

'De ontvangst lijkt netjes en het bureau heeft u netjes te woord gestaan' - een net ontvangst? door twee brede mannen van de deur tot aan een wachtruimte = glazen vissenkom waar nieuwsgierige medewerkers 'aapjes kwamen kijken' begeleid worden en zelfs als je naar de wc gaat, komen ze achter je aan'.. dat noemt u een 'net ontvangst'? Bij mij thuis gaat dat heel anders en 'net'; daar verstaat GRN ook niet dat onder wat bij de SKJ ervaren moest worden!


Het blijkt bij de SKJ helemaal niet netjes aan toe te gaan en de SKJ weigert antwoord te geven - ook ter plekke ondanks herhaalde navraag; wat is de naam van die 'man met eng baardje die met Jacquemijns en SVMN overleg voerde maar dit niet in het bijzijn van klager deed? - en de collusie er van alle kanten vanaf druipt!

Het leek wel zoals destijds bij de Stasi ging... alles willen weten en controleren maar zelf... niet eens de naam van de 'rechter/ secretaris' van de klachtencommissie bekend willen maken? Dat stinkt enorm, dat begrijpt iedereen. De SKJ is nep! SKJ citaat-10:

 • 'Wij vinden het spijtig dat u het vervelend vindt een anonieme - niet persoonlijk ondertekende - mail van het secretariaat te krijgen.'

GRN: de hoeveelste leugen is dit van de SKJ? Ze vinden het helemaal niet spijtig en 'per mail en niet-persoonlijk ondertekend' = niet-rechtsgeldig!

Niet het secretariaat dient te tekenen, maar de behandelend 'rechter' en 'secretaris' en ja, die namen dienen wettelijk openbaar te zijn!

 • Wat de SKJ hier deed is misdadig en zal tot aangifte moeten leiden, Hageraats en rest van het SKJ-bestuur! 

De SKJ zakt door de laagste ondergrens en toont haar ware, niet-wettige gezicht; onacceptabel!SKJ citaat-11:

 • 'Na navraag blijkt dit - door uw toedoen - om privacy redenen te zijn gebeurd. Medewerkers vinden het niet fijn om op uw website bij naam genoemd te worden. Dat schaadt hen in het gevoel van privacy en veiligheid.'

GRN: wie vraagt bij wie na? De anonieme 'klachten-commissie' - jaja; nooit ingesteld... dit komt direct van het secretariaat zelf, aldus GRN - 

'door uw toedoen'?

Pardon? Dat is gelogen en dat pikt Groenendijk dus niet! Want: de namen van behandelende 'rechters/ secretarissen' zijn wettelijk geregeld wel degelijk openbaar - uiteraard - en daar kan de SKJ dus geen bezwaar tegen maken.

De namen van andere SKJ-medewerkers werden door GRN altijd enkel met hun initialen vermeld... dus ook daar kan geen bezwaar tegen zijn.

Namen van overige medewerkers die voluit vermeld staan, werden door de SKJ zelf op hun website of aldaar gepubliceerde stukken openbaar gemaakt.


Ergo: er is geen enkele grond voor deze smerige SKJ-bewering = weer een leugen en zal aldus tot aangifte jegens de anonieme klachtencommissie en het bestuur moeten leiden - en/ of ingrijpen door (nog) minister Schippers - alsmede tot deze publicatie. SKJ citaat-12:

 • 'Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende geinformeerd te hebben. Met vriendelijke groet, onleesbare paraaf van een anonieme 'rechter/ secretaris'

Klachtencommissie SKJ


GRN: niet-rechtsgeldig zonder herleidbare handtekening! Dit is misdadig... schokkend.

 • De SKJ? Weg ermee!

Wordt vervolgd...

Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

maandag 18 september 2017

Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!Vorige publicatie mbt. SKJ - Stichting Kwaliteit?sregister Jeugd:


d.d. 21-08-2017:

'Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en

absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.'

Correspondentie GRN en Hageraats:


d.d. 19-08-2017: GRN aan SKJ - ontslagverzoek is geen klacht-indiening!

Je vraagt ontslag van nep-'voorzitter' Jacquemijns maar bestuurs'voorzitter' Hageraats begrijpt het niet

- jaja - en laat 'uw klachtindiening' bevestigen.

 • Wat een onzin!d.d. 21-08-2017GRN aan SKJ - wordt maandags aan belofte herinnerd!


     '2. Herinnert volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk
     MSc. 'u' aan uw eigen belofte - per anonieme SKJ-mail verzonden! - d.d. 26-07-
     2017:

     'Op 22 juni 2017 heeft u bezwaar gemaakt tegen het voornemen van het College
     om uw klacht op stukken af te doen. U ontvangt van ons in de week van 21 augus-
     tus nader bericht over het verdere verloop van de procedure.'

     3. Dat is deze week, vandaag is d.d. 21-08-2017 en nadat de SKJ > 4 weken be-
     denk- (en vakantie) tijd nam...

     - want: de SKJ werd keihard betrapt met 'op illegale wijze' (niet) bezig sinds meer
     dan 1 jaar; dat is niet uit te leggen... maar de facto crimineel!'
d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ - op vrijdagochtend nog-maals aan belofte herinnerd

= laatste dag van door de SKJ gemelde reactieperiode...


'1. ondanks de herinnering d.d. 21-08-2017 zond de SKJ tot op heden geen nadere reactie zoals door een anonieme SKJ-er;

    'in de week van 21 augustus 2017', werd beloofd;

     2. vandaag is de laatste kans voor de SKJ om haar melding gestand te doen...

     of bewijst de SKJ zich andermaal als een 'bende bedriegers'?d.d. 25-08-2017: SKJ aan GRN

- Hageraats 'antwoordde' om 16:46 uur... 

hoe laf kan iemand zijn? Laf, laffer, .........!


'Geachte heer Groenendijk,

U stuurt mij mails maar mij is niet duidelijk waarop u mij vraagt om te reageren als voor-zitter van het SKJ.


     Ik lees enkel verwijten en kritiek ten aanzien van mensen die voor het SKJ
     werken maar geen concrete vraag.

     Op opmerkingen als zou ik of het bestuur verward zijn en behandeling
     nodig hebben reageer ik sowieso niet.

     Met vriendelijke groet, Rutger Hageraats
     - Directeur Transformatie, Nederlands Jeugdinstituut'
GRN: het is hem niet duidelijk waarop GRN hem vraagt te reageren?

 • Kul.

Hageraats begrijpt mij heel goed, maar wenst niet inhoudelijk te reageren... bingo!

Wie zwijgt, stemt toe; zo simpel is het, SKJ-Rutger!

 • Alles wat GRN beweerde als zijnde 'de waarheid/ feiten', wordt daarmee impliciet door SKJ/ Hageraats bevestigd!


Niet alleen ontslag van...

nep-'voorzitter' Jacquemijns maar

ook ontslag van nep-'bestuur' met nep-'voor-zitter' Hageraats blijkt aldus noodzakelijk!

Want: 

Als het zijn eigen kind(eren) zou betreffen - of heeft hij die niet vanwege een andere seksuele voorkeur? - dan zou hij allang alle middelen ingezet hebben om die terug te krijgen... waarom dan niet voor de drie dochters van deze Groenendijk?

 • Simpel: hij is lid van de 'club tegen het volk'; bah!d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ - concrete vraag aan Hageraats om 16:53 uur:


     'Geachte heer Hageraats,

     1. mijn directe vraag: hoe kan het dat mw. mr.
     Jacquemijns niet ontslagen wordtdit gelet op
     de geconstateerde en gepubliceerde SKJ-wanprak-
     tijken?, zoals op de site beschreven en u persoon-
     lijk gemeld.
     
     2. gaarne uw inhoudelijke reactie op mijn concre-
     te vragen en vaststellingen van wan'beleid' bij de
     SKJ in onderliggende 'casus' = PAS-familiedrama sinds 2008!     3. met deze reactie per ommegaande, nog voor het einde van uw 'werk?'tijd, ver-
     wacht volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk uiterlijk d.d. 28-08-
     2017 (mail) uw antwoorden en standpunt ter zake mr. Jacquemijns - ontslag-eis!

     met volhardende 'groet, drs. Groenendijk MSc.'
d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ

- het secretariaat werd bericht en

verzoek tot doorzending aan het gehele bestuur 

gedaan:     '1. ter kennisname van het SKJ-secretariaat en gaarne onmiddellijke doorzending
     aan het gehele

     bestuur; dank!

     2. Opmerkelijk; dhr. Hageraats reageerde niet 'namens de SKJ' = per 
     mail-adres van die stichting maar via zijn NJI-mail adres; hoe 'toevallig'. 
     Maar daarover later meer...

     3. Checkt u in het weekend ook de site weer? Wordt vervolgd...'
d.d. 28-08-2017: GRN aan SKJ - Hageraats breekt SKJ-belofte 'in week 21-08'


   'Herhaald rappel, 13:24 uur: Zaaknr. 16.075T-Tv

    Het SKJ-'bestuur'/ Hageraats zwijgt en zwijgt 
    en zwijgt... keihard betrapt en ontmaskerd!

    Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

    Nog niets vernomen... gaarne vandaag!'
d.d. 30-08-2017: SKJ aan GRN - de arrogantie druipt er bij Hageraats van af;

op z'n p#k(je?) getrapt? Tevens inhoudelijk niet-correct:

Met door GRN-toegevoegde nummers:


 Geachte heer Groenendijk,

 U heeft mij een aantal vragen gesteld. Die zal ik hieronder kort beant-
 woorden.

 1. Ik zie geen enkele reden om als bestuurslid in te gaan op uw
 verzoek om mevrouw Jacquemijns te ontslaan. U heeft een wra-
 kingsverzoek ingediend. Die is volgens de spelregels van het
 SKJ beoordeeld. En afgewezen.  

 2. U vraagt mij in te gaan op wat u het 'wanbeleid van SKJ'
 noemt ten aanzien van onderliggende casus. Dat zal ik niet
 doen.

 Als bestuurslid communiceer ik nooit over casuïstiek met
 klagers of  met jeugdprofessionals. Wij hebben een onafhanke-
 lijk tuchtrecht. Het  bestuur van SKJ ziet toe of het tuchtrecht
 professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd.

 Ik kijk daarbij niet naar de inhoud maar naar de wijze waarop
 SKJ met klachten omgaat. 

 3. Ik heb uw mails gelezen. En ik heb mij door het bureau van
 SKJ laten informeren over de contacten met u over de behan-
 deling van uw klacht. Op basis daarvan zie ik geen reden om
 mij te bemoeien met het  proces. Die inhoudelijk overigens
 nog loopt, ik begrijp dat er nog een inhoudelijke zitting moet
 plaatsvinden. 

 4. U vroeg mij te reageren vóór een bepaalde datum. Daar was
 ik niet toe in staat. Sowieso vind ik het niet prettig om op deze
 wijze geconfronteerd te worden met een soort ultimatum.

 5. Tot zover mijn reactie. Op alle andere kwalificaties en oor-
 delen zal ik  verder niet ingaan.
  
 Met vriendelijke groet,

 Rutger Hageraats
 Voorzitter Bestuur SKJ
Ad 1

 • 'Ik zie geen enkele reden om als bestuurslid in te gaan op uw verzoek om mw. Jacquemijns te ontslaan. U heeft een wrakingsverzoek ingediend. Die is volgens de spelregels van het SKJ beoordeeld. En afgewezen.'


Reactie GRN:

HahaHageraats...

 • wat een 'grapjas'... denkt hij te zijn!

Alleen... feitelijk is dit diep-triest;

 • totaal ontluisterend.


Ook Hageraats toonde zijn ware gezicht... ontmaskerd als 'lid van de club' en zijnde: niet-integer. Weer eentje die zijn 'ziel?' verkocht heeft; 'u' moet zich diep te schamen, Rutger Hageraats!

Want: allereerst staat vast dat het bestuur inderdaad de mogelijkheid heeft om die nep-'voorzitter' jacquemijns te ontslaan. Dat Hageraats dat vervolgens echter weigerde te doen, betekent dat ook hij... 'nepper-dan-nep' is!


Niet te vertrouwen, niet-integer enzovoorts.

Net zoals de onbehoorlijke, onwettige en onacceptabele 'gang van zaken' bij de SKJ. Waarom mr. Jacquemijns niet te hand-haven is, werd uitvoerig beschreven in diverse publicaties waarnaar Hageraats andermaal verwezen wordt; lees die nog maar eens goed na, Rutger!

Dat het gedane wrakingsverzoek werd afgewezen, betekent geenszins dat Jacquemijns haar werk naar behoren deed...

het bewijst slechts dat ook behandelende nep-wrakings-'rechter' mw. mr. A.M. van Riemsdijk en nep-'griffier' mw. mr. S.M.C. van Papendrecht hun ziel verkochten. Niets meer, niets minder, aldus Groenendijk.


Vindt u het ook niet zeer opvallend dat Hageraats zich achter een gepretendeerd 'onafhankelijk' maar feitelijk 'ook lid van dezelfde, smerige club' verschuilt en op geen enkele wijze inhoudelijk wenst in te gaan op geconstateerde, bewezen wan-gedragingen van o.a. die Jacquemijns?

Dat heeft u goed gezien, want: dat is geen toeval, maar bewuste strategie van al dat soort people-tjes: 'veel l#llen maar niets zeggen'... want dan zou Hageraats namelijk nat gaan!


 • Op de inhoud verliest hij en zegt hij 'dus' niets

Gatver! Wat een nepperd; doorzien en ontmaskerd, ook het SKJ-bestuur. Voor de volledigheid al tzt. ook de wrakingsbehandeling/ stukken volledig openbaar gemaakt worden en die SKJ-kul weerlegd worden!


Voor nu moge duidelijk zijn dat het SKJ-bestuur kan en moet ingrijpen,

 • maar dat weigerde/ -t...


Ad 2:

 • 'U vraagt mij in te gaan op wat u het 'wanbeleid van SKJ'  noemt ten aanzien van onderliggende casus. Dat zal ik niet doenAls bestuurslid communiceer ik nooit over casuïstiek met klagers of  met jeugdprofessionals. Wij hebben een onafhankelijk tuchtrecht.


Het bestuur van SKJ ziet toe of het tucht-recht professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd

Ik kijk daarbij niet naar de inhoud maar naar de wijze waarop SKJ met klachten omgaat.' 


Reactie GRN:

En weer weigert Hageraats op de feiten in te gaan. Geen inhoudelijk weerwoord maar enkel herhalen van de weerlegde leugen: 'wij hebben een onafhankelijk tuchtrecht'... dat is de facto niet waar!

 • Een onhoudbare leugen, Rutger!


Zoals door Groenendijk onomstotelijk werd aangetoond, maar wat Hageraats 'dom-weg' niet wenst te erkennen. 'Logisch' want dan is het 'einde SKJ-verhaal' en is hij zijn 'dotaties voor bedrog' kwijt... oftewel: 'hahaHageraats herhaalt onzin en staat aldus GRN daarmee voor iedereen in zijn hemd en in ons aller geheugen geregistreerd als: 'vijand van het volk'!


Want: wie Vrouwe Justitia niet eert, zal - uiteindelijk - de toorn van het volk oogsten...

dat is niet meer dan logisch, nietwaar?!


In theorie klinkt het o-zo-mooi: 'Het bestuur van SKJ ziet toe of het tucht-recht professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd.' maar

in de praktijk doet het SKJ-bestuur dat feitelijk nu juist niet!


ls het tucht'recht' niet-professioneel en niet-volgens de spelregels van een behoorlijke klachtbehandeling conform H9 Awb. blijkt te zijn, zoals in casus voor iedereen begrijpelijk het geval is

 • dan MOET het bestuur ingrijpen!

Nu Hageraats en zijn 'partners in crime' dat weigerden, kan hij en rest van die kliek niet meer serieus genomen worden maar dient/ dienen oneervol ontslagen en zelf naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden, aldus GRN!

Hierbij doet Groenendijk dan ook oproep aan het gehele bestuur van de SKJ om met onmiddellijke ingang terug te treden en plaats te maken voor wel-integere bestuurders! Het doen van aangifte vanwege diverse ambtsdelicten alsook klacht-indiening jegens de mr. in de rechten bij de Orde van Advocaten wordt overwogen/ is in voorbereiding!


Want 'integer' blijkt u allen

- Hageraats, CVB, BHJ - namelijk niet te zijn...

dat staat vast.

Het sluitend en wettig overtuigend bewijs werd verzameld, (deels) gepubliceerd en op diverse locaties/ personen veiliggesteld.

 • Niet GRN maar de SKJ verliest... alles!Ad 3:

 • 'Ik heb uw mails gelezen. En ik heb mij door het bureau van SKJ laten informeren over de contacten met u over de behandeling van uw klacht. Op basis daarvan zie ik geen reden om mij te bemoeien met het proces. Die inhoudelijk overigens nog loopt, ik begrijp dat er nog een inhoudelijke zitting moet plaatsvinden.'
Reactie GRN:


HahaHageraats... wat valt die Rutger door de mand.

Want: enerzijds beweert hij de correspondentie van GRN te hebben gelezen - 'ik heb uw mails gelezen - maar anderzijds doet hij alsof hij niet goed op de hoogte is en 'begrijpt dat en nog een inhoudelijke zitting moet plaatsvinden'. Huh?

Dat kan niet allebei tegelijkertijd, Rutger!

GRN maakte namelijk, als 1 van zijn klachten, bezwaar tegen de smerige = onwettige poging/ voornemen van de SKJ om na de

- ten onrechte! - afgewezen wraking 'op stukken de klacht verder af te doen' terwijl dat wettelijk onmogelijk is!


Maar daar hoor je Hageraats niet over...

Nee hoor; die doet onnozel en gaat daaraan geheel voorbij alsof 'alles in orde' zou zijn. Neen dus... om maar een kort voorbeeld genoemd/ herhaald te hebben.


U begrijpt dat Hageraats niet... op de inhoud van mijn klachten over het SKJ-wangedrag wenst in te gaan omdat...


...hij dat niet kan goedpraten, maar zou moeten erkennen dat Groenendijk inderdaad 'helemaal en overal gelijk' heeft.

Zo simpel is het en dat is onacceptabel. 

Dat Hageraats 'geen reden ziet om zich te bemoeien met het proces' na 'geinformeerd te zijn door het SKJ-secretariaat'...

was te verwachten, maar is niet-correct


Het is enkel: 'hun soort dekt hun soort ondanks het bewijs van het tegendeel' en niets anders dan dat; bahbahbah, nogmaals! Totaal ongeloofwaardig. Weg met die Hageraats/ het SKJ-bestuur; weg met Jacquemijns en weg met wrakingsnepperd Van RiemsdijkAd 4:

 • 'U vroeg mij te reageren vóór een bepaalde datum. Daar was ik niet toe in staat. Sowieso vind ik het niet prettig om op deze wijze geconfronteerd te worden met een soort ultimatum.'

Reactie GRN:

Heh? Die Hageraats is echt een verward persoon; dat was inderdaad de juiste conclusie, aldus GRN! Want: ook hier poogt Hageraats om GRN een verwijt te maken - 'een soort ultimatum' - terwijl GRN niets anders deed dan om nakoming van door de SKJ zelf gedane belofte te verzoeken!


 • Wie is hier nu 'heel verkeerd (niet) bezig en wie kent de feiten niet?


Hageraats, nietwaar beste medeburgers? Kijk goed naar zijn foto en onthoud die naam: hahaHageraats

ook: Directeur transformatie bij het Nederlands Jeugd Instituut; arme kinderen!

Ach die arme Hageraats had het - ondanks een vol-bezet SKJ-secretariaat met veel vrouwen en 1 jonge man en 1 man met eng baardje - 'te druk' en was niet in staat om te reageren voor een bepaalde datum?


Feitelijk wacht GRN al bijna 1,5 jaar op een behoorlijke klachtbehandeling door de SKJ maar dat blijkt onmogelijk te zijn. Dat vindt deze vader Groenendijk niet prettig en zijn drie dochters die PAS-ellende al helemaal niet!


Misschien dat hahaHageraats met dubbele baan - bestuursvoorzitter SKJ en directeur transformatie NJI - te veel hork op zijn vorkje nam?

GRN meent dat hij binnenkort voldoende tijd heeft om te klaverjassen met zijn maten in de EBI; want daar horen al dit soort bewust?!-verzakende en bewust?!-bedriegende personen werkelijk thuis, aldus recht-zoekend burger GRN.
Ad 5:

 • 'Tot zover mijn reactie. Op alle andere kwalificaties en oordelen zal ik verder niet ingaanMet vriendelijke groetRutger Hageraats

Voorzitter Bestuur SKJ'


Reactie GRN:


Uw reactie is overduidelijk;

hahaHageraats laat Vrouwe Justitia, mijn drie dochters en burger Groenendijk keihard in de steek en poogt met nietszeggende blabla het SKJ-bestuurstraatje schoon te vegen. Tevergeefs.

Ook gij, Rutger bent ontmaskerd en (nog) demis-sionair minister drs. E. Schippers zal om het ver-eiste, onmiddellijke ingrijpen worden verzocht.

De gedane kwalificaties en oordelen mbt. de SKJ en het bestuur, inclusief uw persoon zijn gebaseerd op de feiten/ waarheid en niets anders dan de waarheid.

 • En die mag, neen moet gezegd worden, zoals u vast weet...
Allerlaatste kans SKJ-'bestuur'/ hahaHageraats: direct ontslag Jacquemijns!


Publicatie SKJ-reactie
'voorzitter' Hageraats is onacceptabel!

Gaarne doorzending aan het gehele bestuur; dank!

di 19-9-2017 00:34
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Rutger Hageraats (r.s.hageraats@gmail.com);
Secretariaat direct Tuchtrecht | SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 19 september 2017
SKJ-bestuur, meneer Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

1. met open vizier doe ik u melding van meest recente publicatie over de criminele gang van zaken bij de SKJ - onacceptabel:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/09/gatverdamme-en-no-way-skj-bestuur-haha.html-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!

Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!


Vorige publicatie mbt. SKJ - Stichting Kwaliteit ? sregister Jeugd:

d.d. 21-08-2017 : Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.


2. de SKJ/ het bestuur wordt 1 allerlaatste kans gegeven:

 • per ommegaande bevestiging van ontslag van mr. Jacquemijns!


3. zo niet: (nog) minister Schippers zal het PAS-familiedrama - net als Plasterk, Blok en Rutte - op haar bord krijgen...

wie denken dit soort mensen wel niet dat ze zijn?

 • Het volk pikt het niet... uiteraard niet!

U dient allen naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden!


Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia