woensdag 10 augustus 2016

Bewust falende gemeenteraad Duiven keurt bewezen crimineel college B&W 'goed' en laat drie Nederlandse meiden ontvoeren!

'De overheid' is toch van/ voor ons allemaal samen... of kennelijk niet!
 
In mijn economie-les laat ik de VMBO-leerlingen het volgende rijtje leren (en vraag ik altijd op de toets)... 'de overheid' =
 
     1) 't Rijk = de regering, 1e en 2e Kamer,
 
     2) de Provincie/ Provinciale Staten en
 
     3) de Gemeentes (Gooise Meren, Duiven)
 
     4) en ja, soms ook Stadsdeelkantoren (A'dam)
 
In de huidige 'transitie bij de overheid' = 'overhe-veling van taken en bevoegdheden van het Rijk (Den Haag) naar gemeente (Duiven)' wordt de rol van de gemeentelijke politiek en -raden en -colleges B&W steeds belangrijker.

Dat kan positief uitgelegd worden; het bestuur komt dichter bij de burgers... maar ook negatief, aangezien dit een hoge(re) mate van professionaliteit en integriteit bij gemeentelijke bestuurders en ambtelijke uitvoerders vereist waarbij vraagtekens gezet kunnen worden. Want: zijn de gemeenten daartoe eigenlijk wel in staat? En hoeveel van de burgers volgen nu wat daar echt gebeurt... bijna niemand. Tot ze 'opeens zelf' met de gebakken peren zitten (- dat gun ik niemand - maar dan is het 'te laat'? Wees gewaarschuwd: voorkomen is altijd beter dan genezen...
 
Dat laatste is een belangrijk punt; gelooft u klakkeloos 'alles wat de Gelderlander' bericht - want als het in de krant staat, zal het wel kloppen? - of bent u toch wat kritischer aangelegd...? Ik hoop zeer van wel: want hoe zit het nu eigenlijk echt met de controle op de gemeentelijke bestuurders? Want hoewel ik andere mensen graag wil vertrouwen, blijkt het soms nodig te zijn om 'goed te controleren'... zeker bij 'de macht' die, zoals u weet, de vervelende eigenschap met zich mee te brengen dat het sommige mensen corrumpeert. Kortheidshalve wordt verwezen naar de zoveelste corruptiezaak met een VVD-wethouder die met 240 uur werkstraf 'erg gemakkelijk wegkomt', zeker in vergelijking tot een 'gewone' burger die zoiets zou flikken... toch?!
Hoe werkt het bestuur van gemeente Duiven; college B&W en gemeenteraad?

Dat de burgemeester in de gemeente 'de hoogste baas' is/ mag spelen, weten we allemaal en hij/ zij is ook makkelijk te herkennen aan de ambtsketting. Qua gewicht meestal een flinke last en klaarblijkelijk representeert dat de 'zware verantwoorde-lijkheid' die hij/ zij draagt voor de inwoners van de gemeente. In deze criminele casus werd dhr. drs. L. De Lange op unanieme voordracht van de gemeenteraad door de Commissaris van de Koning, dhr. drs. C. Cornielje/ PvdA benoemd, waarover in dit artikel gepubliceerd werd.
 
Wat doet de gemeenteraad?
De gemeenteraad is het hoogste bestuur van de gemeente. De raad besluit over het beleid van de gemeente en controleert of het beleid goed wordt uitgevoerd. De taken:
  • De bevolking van Duiven vertegenwoordigen. Raadsleden treden op namens de inwoners.
  • De hoofdlijnen bepalen van het beleid van de gemeente. De raad besluit hoe-veel geld waaraan wordt besteed (programmabegroting). Ook besluit de raad over gemeentelijke wetten (verordeningen). Vaak gaat het over onderwerpen die veel inwoners aangaan zoals wonen, werken, cultuur en recreatie.
  • Controleren of het college van burgemeester en wethouders (B&W) het afge-sproken beleid goed uitvoert.

Raadsvergaderingen
De gemeenteraad vergadert ongeveer 9 tot 10 keer per jaar. De vergaderingen worden gehouden in de raadzaal van het gemeentehuis en zijn openbaar. Op de vergaderka-lender staat wanneer en waarover de gemeenteraad vergadert. Bij de agendapunten vindt u de vergaderstukken. U bent van harte welkom op vergaderingen van de raad.
 
 
Wat doet het college B&W = burgemeester en wethouders?
Het college van burgemeester en wethouders is het dagelijks bestuur van de ge-meente. Het college voert het beleid van de gemeente uit. De gemeenteraad neemt de besluiten over dat beleid en controleert of het college het goed uitvoert. Bij hun werk-zaamheden krijgt het college B&W adviezen van de gemeentesecretaris.
 
De politieke partijen Lokaal Alternatief, VVD en CDA vormen samen de coalitie in de gemeente Duiven. De Burgemeester/ De Lange (PvdA) en zijn wethouders/ Nijland (VVD), Van GroningenKnuiman (2x Lokaal Alternatief), Goossen (CDA) hebben ieder hun eigen portefeuille met de taken waar zij zich mee bezighouden. Hun politieke afspraken en plannen staan in het collegeprogramma: 'Samen werken we aan onze gemeente.' = hoe het college het beleid wil uitvoeren voor de 4 jaar dat het college zit (?), maar ook voor daarna...


Tot zover de uiteenzetting/ korte 'les' over 'hoe het zou moeten en wie daarvoor verantwoordelijk zijn in de gemeente Duiven/ Gelderland'. Zelfs in mijn school-vakantie... 'sorry'!

Commissaris Koning, Cornielje en Provinciale Staten, Prins: doen niets!
 
Na vaststelling van de bewust-falende en aan 3e internationale kinderontvoering tijdens lopende ondertoezichtstelling...

- zoals door de rechtbank Gelderland in het belang van de drie Nederlandse meiden was geacht (met 'SV'MN als GI) -

...meewerkende en daarmee criminele gemeente Duiven; (nog) burgemeester De Lange, de secretaris Papjes en de teamleider Hoogstraten, werd niet alleen de Commissaris van de Koning/ Cornielje maar ook commissievoorzitter Algemeen bestuur/ Prins (VVD) bericht.
 
Met als resultaat: dhr. Cornielje toonde zich hypocriet en mw. Prins zond slechts een temporiserende ontvangstbevestiging...
 

 
Hoe arrogant en jammerlijk... zij blijken 'niets te - willendoen en zijn aldus medeschuldig aan ontvoering en verzaken in hun plicht (zie art. 162 Sv. dat hun aangiftes tegen deze misdadige gemeentebestuurders vereist!) Onbestaanbaar: ook de Provinciale Staten Gelderland keuren 3e kinderontvoering naar Duitsland goed en hebben geen moeite met criminele gemeentebestuurders... schokkend!
 
Bewijscorrespondentie gemeente(raad), provincie Gelderland, RvdK, MinBZK
 
Zoals later ook de VNG als advies gaf, informeerde Groenendijk reeds de gehele ge-meenteraad, bestaande uit 21 leden van LokaalAlternatief (8x), CDA (3x), SP (3x), VVD (3x), PvdA (1x), GL (1x), ProDuiven, D66 (1x), over de internationale kinder-ontvoering uit Duiven en de criminele rol daarin van (nog) burgemeester, secretaris en teamleider:
 
     Klein = reeds gepubliceerde correspondentie

Normaal = nieuwe/ aanvullende publicatie

     1) d.d. 14-07-2016 GRN aan gemeente: melding kinder-
     ontvoering en verzoek BRP-info

     2) d.d.
15-07-2016 van gemeente/ Hoogstraten: weigering
     verzoek verstrekking BRP-gegevens

     3) d.d. 17-07-2016
GRN aan gemeente: reactie op ongepaste brief van Hoogstraten; 15-07
 
     4) d.d. 18-07-2016 van gemeente/ De Lange en Papjes: intrekken weiger-besluit, zending aan RvIG
 
     5) d.d. 19-07-2016 GRN aan gemeente: 1e reactie op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07
 
     6) d.d. 19-07-2016 GRN aan gemeente: 2e reactie na telefonisch 'overleg' met gemeente - verbinding
     werd verbroken? op ongepaste brief De Lange/ Papjes; 18-07-2016 (n.a.v. 17-07)
 
     7) d.d. 19-07-2016 Gemeente aan RvIG: afschuifpoging gemeente, onjuiste doorzending 14-07

     8) d.d. 21-07-2016 van gemeente/ Hoogstraten: melding telefonisch overleg RvIG; zij melden zich?

     9) d.d. 21-07-2016 GRN aan RvIG: vastlegging telefonisch overleg en waarschuwing gemeente

     10) d.d. 22-07-2016 GRN aan gemeenteraad/ o.a. Schols: navraag PvdA-fractievoorzitter Schols
 
 
11) d.d. 22-07-2016 Lokaal Alternatief aan GRN:
1e reactie van fractievoorzitter dhr. P. Dijkstra + mijn antwoord daarop
 
     12) d.d. 23-07-2016 GRN aan RvIGreactie op gemeld telefonisch overleg gemeente en RvIG

     13) d.d. 24-07-2016 GRN aan gemeenteraad/ alle fractiesupdate dossier aan de gehele gemeenteraad
 
14) d.d. 24-07-2016 GRN aan Provincie Gelderland/ Cornielje en Prins
Zeer urgente brief tot correctie van de gemeente en het zetten juiste stappen.

15) d.d. 24-07-2016 Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins
Wel auto-matische mailbevestiging - werkelijk d.d. 24-07-2016 - met een vermelde beantwoordingstermijn van 2 weken = d.d. 08-08-2016. Update: termijn verstreken maar geen antwoord... dat stinkt.

16) d.d. 26-07-2016 Provincie Gelderland, Cornielje en Prins aan GRN/
Aangetoond valselijk opgemaakte niet-'automatische' ontvangstbevestiging met vermeld een beantwoordingstermijn van 8 weken = d.d. 25-09-2016!

Mijn brief gedateerd d.d. 23-07-2016 werd d.d. 26-07-2016 'automatisch' 1 dag later 'gedateerd' op ontvangst d.d. 24-07-2016 = mailverzending! Dat is onmogelijk... dus bedrog etc.; schokkend!

Vergelijk 15) ook met 16) en stel vast: twee verschillende beantwoordingstermijnen - 2 of 8 weken! De provincie Gelderland werd andermaal keihard betrapt op 'crimineel gesjoemel'! Rarara, hoe kan dat?!

17) d.d. 26-07-2016 GRN mbt RvIG/ RNI-loket Amsterdam:
Bewijs overschrijving kinderen van BRP - gemeente Duiven verantwoordelijk - naar het RNI-deel daarvan - RvIG verantwoordelijk = MinBZK/ minister dr. R. Plasterk.

Daarmee staat vast dat de Nederlandse kinderen uitgeschreven werden - aldus 26-07 bekend bij vader (en eerder bij alle anderen) want in het RNI vermeld. Feitelijk geschiedde dit reeds d.d. 27-06-2016; dit of aan de balie te Duiven door de 'moeder' of door de gemeente na eigen onderzoek en vaststelling afwezigheid (maar geen alarm slaan? vanwege onttrekking aan toezicht = kinderontvoering!).
 
18) d.d. 27-07-2016 MinBZK/ RvIG aan GRN/ namens Plasterk, directeur Concern-ondersteuning W. Sutherland.

Zij temporiseerde eerst maar 3 weken en op; 'het kan zijn dat een medewerker van MinBZK reeds contact met u heeft opgenomen.', meldt Groenendijk nochtans niets te hebben mogen vernemen.

19) d.d. 28-07-2016 GRN aan College, Gemeenteraad, Provincie Gelderland
Mailmelding 'met open vizier' van 1e publicatie ter zake 100% vaststaande criminele gemeente Duiven; links- of rechtsom... maar zeker niet 'recht door zee'.
 
20) d.d. 28-07-2016 Provincie Gelderland aan GRN/ Commissaris Cornielje
Hypocriete Commissaris van de Koning, Cornielje - is zelf 'schrijnende kwestie'.
 
     Citaat-1: 'In uw brief van 23 juli jl. schrijft u mij over de zoektocht naar de verblijfplaats van uw kin-deren die, volgens u, niet meer in Duiven zouden wonen.' - al bekend bij hem bij simpele raadpleging van het RNI zie 26-07), aldus zeer hypocriet... feitelijk crimineel, aldus Groenendijk.
 
     Citaat-2: 'U hebt de gemeente verzocht om informatie uit de Basisregistratie Personen (BRP). De ge-meente heeft uw verzoek doorgestuurd naar de RvIG omdat de kinderen - nu - ingeschreven staan in de Registratie Niet-Ingezetenen. Het is aan deze Rijksdienst om op uw verzoek te beslissen. Gelet hierop is er voor mij geen aanleiding - ? = hypocriet en maakt medeschuldig! - om de gemeente aan te spreken op haar handelswijze.'

21) d.d. 28-07-2016 GRN aan Tweede Kamer/ alle fracties
 
Ook het 'nepparlement' werd ingelicht over inter-nationale kinderontvoering, criminele gemeente en zeer schrijnende provincie Gelderland.

Behalve hun automatische ontvangstbevestiging en 'dank' voor uw bericht... niets.22) d.d. 28-07-2016 RvdK aan GRN/ regiodirecteur dr. Jansen (Arnhem)
Schokkende kinder-in-de-steek-laat-brief van RvdK = goedkeuring aan ontvoe-ring tijdens lopende ondertoezichtstelling, instemming met bewust- falende GI.

23) d.d. 28/29-07-2016 Provincie Gelderland aan GRN/ Cornielje en Prins
Nu wel automatische ontvangstbevestiging, met in de bijlage: 'Als uw bericht om een reactie van de provincie Gelderland vraagt, ontvangt u binnen acht weken een reactie of nadere informatie over de afhandeling van uw e-mail.' = d.d. 12-08-2016

24) d.d. 02-08-08 GRN aan RvdK/ alg. directeur drs. Roeters, regio dr. Jansen
Reactie op RvdK 'einde rechtstaat-brief en aankondiging openbaarmaking. Gestelde termijn tot melding 'opsporing en terugbrengen kinderen', d.d. 08-08-2016, werd door de RvdK genegeerd.
 
Vaststaat aldus dat het Ministerie van 'Veiligheid en Justitie?' akkoord gaat met deze internationale, 3e kinderontvoering; met een vastgesteld, criminele gemeente/ provincie en helaas ook zelf...

- dit middels weigering van de hypocriete RvdK = onderdeel van MinVJ om 'orde op zaken te (laten) stellen' -

...heel, heel erg fout (niet) bezig is. Schokkend. Hoe hypocriet bewijst (nog) minister mr. Van der Steur zich; hoewel dat mij geenszins verbaast... '6x sorry-zeggen' is onbestaanbaar. Wordt vervolgd...

25) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ vz. Lokaal Alternatief, Dijkstra
Mailoproep Groenendijk om reactie politieke partij LA = lid College B&W

26) d.d. 03-08-2016 GRN aan GemDuiven/ gemeente en college B&W
Melding oproep aan gemeenteraad = vertegenwoordigde politieke partijen

In theorie: de gemeenteraad Duiven controleert het college van B&W

Op de website van de gemeente staat weer een 'prachtig verhaal' vermeld, wat de gemeenteraad volgens de eigen regels zou moeten doen c.q. hoe het hoort:

Verantwoording
Op vergaderingen van de gemeenteraad legt het college verantwoording af: hoe heeft het college het beleid uitgevoerd en waarom heeft het bepaalde beslui-ten genomen? Als de gemeenteraad het daarmee niet eens is, kan het college een ander besluit nemen. In het uiterste geval worden 1 of meerdere wethouders naar huis gestuurd. - Groenendijk meent: het gehele college (en gemeenteraad?!) moet 'naar de gevangenis'/ ontslagen en inderdaad aldus nieuwe, tussentijdse gemeentelijke ver-kiezingen in Duiven noodzakelijk! -

Gedragscode bestuurlijke integriteit
Het gemeentebestuur van Duiven (gemeenteraad, commissies en college van B en W) hechten veel waarde aan de integriteit van hun handelen.

Als volksvertegenwoordiger hebben zij een voor-beeldfunctie in de maatschappij. Zij zitten als het ware in een ‘glazen huis’ en moeten over hun gedrag en handelen verantwoording af kunnen leggen. In de gedragscode worden afspraken vastge-legd over bijv. het gebruiken van gemeentelijke voorzieningen, declaratiegedrag en uitgaven, nevenfuncties, verstrekken van informatie enz.
 

De praktijk: wordt het college B&W daadwerkelijk gecontroleerd door de raad?

Helaas, daar komt u/ Groenendijk bedrogen uit... want:
 
d.d. 08-04-2016 GroenLinks aan GRN/ fractievoorzitter mw. Snaas
    
     'Ik heb de reactie van de gemeente Duiven gelezen op uw verzoek(en) en ben daarmee tevreden.
     het college is verantwoordelijk voor de uitvoering. De gemeente geeft aan dat zij niet gemach-
     tigd is u informatie te verstrekken. Voor nu wil ik het daarbij laten. Ik zal dan ook niet (meer)
     (inhoudelijk) reageren op uw mails.

'Voor nu' en 'dan ook 'niet meer'; dat strookt niet met elkaar. Nu niet, nooit niet!
 
Groenendijk: jammer, dat GroenLinks raadslids mw. Snaas het college 'op de liegende ogen' geloofde en zich zo tevreden laat stellen. Dit terwijl de leugens van het college onomstotelijk aan haar werden bewezen middels gezonden bijlagen. Ergo: mw. Snaas/ GL steunt een crimineel college, feit.

Want: zou zij dat ook zou doen als het om 'haar (mogelijk) eigen kinderen' gaat? Denk het niet. Hoe 'respectvol' ben je dan... echt?

Niet naar drie ontvoerde kinderen en niet naar hun volhard-end vader/ rechtzoekend burger en niet voor Vrouwe Justitia. GroenLinks? GriezeligeLeute... dit kennelijk met het oog op (mogelijke) deelname aan het nieuwe college ('wij doen niet moeilijk, met ons valt te dealen, ook als daarvoor de rechtstaat wordt genegeerd')?!
 
Staat ook in schril contrast tot haar GL-'promotiefilmpje':

'GL is voor mij een partij die omgaat met respect. - ? hoe kan 'een partij omgaan met respect'? - Respect voor mensen - maar niet voor ons mensenrecht op fami-lieleven en nakoming van geldende ots-beschikking enz! - maar ook voor milieu. Daar moet je aan werken. In de hele wereld, niet alleen in Duiven. enz. - ?

Van 'haar respect' heeft deze Groenendijk feitelijk bitter weinig gemerkt. Deze vader Groenendijk meent: het (b)lijkt een goed plan dat mw. Snaas maar heel ver weg 'de wereld' gaat 'helpen' (mw. Hachichi achterna?) of lekker de hele dag in BurgersZoo gaan 'vrijwilligen'?


d.d. 07-08-2016 GemDuiven aan GRN/ fractievoorz. Lokaal Alternatief, Dijkstra
 
Schokkende taak-opvatting = werk-weigering om het bewezen, criminele college keihard aan te pakken.

Of dat te maken heeft met deel-name van Lokaal Alternatief aan Duivens college?

Hoe dan ook:
Lokaal Alternatief? laat nu drie meiden, hun vader en Vrouwe Justitia in de steek. Dat vindt Groenendijk een non-alternatief. Diep-triest en onacceptabel. Tip: vaker meelopen/ -spelen bij de KDO... is vast ook veel leuker dan de raad!


Een klein pluspuntje voor Snaas/ GroenLinks en Dijkstra/ Lokaal Alternatief: zij hadden tenminste nog 'het lef/ fatsoen?' om te reageren.

De overige fractievoorzitters: H. Albers/ CDA, P. Neuteboom/ SP, G. Schrijner/ VVD, H. Egtberts/ D66, K. Schols/ PvdA, A. Reebergen/ Pro Duiven en andere -leden reageerden geen van allen ('oh, wij waren op vakantie'?)... nog erger!Conclusie: ook de gemeenteraad van Duiven weigert om 'orde op zaken te stellen' en poogt af te schuiven op anderen... onbestaanbaar.
 
Voor 1x een passende, lid van het college zijnde, VVD-verkiezingsposter; dit geldt toch ook voor henzelf, naar de burger mag aannemen?!

De Duivenaars worden niet alleen vertegenwoordigd door een criminele burgemeester, zijn  secretaris en teamleider maar ook door (de rest van) het college en zitten (nochtans) opgescheept met een gemeenteraad die dit misdadige wangedrag 'prima vindt', althans niet daartegen optreedt... ook de inwoners van Duiven ver-dienen beter dan dit. Wordt vervolgd.No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!


Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia