maandag 18 september 2017

Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!Vorige publicatie mbt. SKJ - Stichting Kwaliteit?sregister Jeugd:


d.d. 21-08-2017:

'Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en

absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.'

Correspondentie GRN en Hageraats:


d.d. 19-08-2017: GRN aan SKJ - ontslagverzoek is geen klacht-indiening!

Je vraagt ontslag van nep-'voorzitter' Jacquemijns maar bestuurs'voorzitter' Hageraats begrijpt het niet

- jaja - en laat 'uw klachtindiening' bevestigen.

 • Wat een onzin!d.d. 21-08-2017GRN aan SKJ - wordt maandags aan belofte herinnerd!


     '2. Herinnert volhardend vader en recht-zoekend burger drs. E.M. Groenendijk
     MSc. 'u' aan uw eigen belofte - per anonieme SKJ-mail verzonden! - d.d. 26-07-
     2017:

     'Op 22 juni 2017 heeft u bezwaar gemaakt tegen het voornemen van het College
     om uw klacht op stukken af te doen. U ontvangt van ons in de week van 21 augus-
     tus nader bericht over het verdere verloop van de procedure.'

     3. Dat is deze week, vandaag is d.d. 21-08-2017 en nadat de SKJ > 4 weken be-
     denk- (en vakantie) tijd nam...

     - want: de SKJ werd keihard betrapt met 'op illegale wijze' (niet) bezig sinds meer
     dan 1 jaar; dat is niet uit te leggen... maar de facto crimineel!'
d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ - op vrijdagochtend nog-maals aan belofte herinnerd

= laatste dag van door de SKJ gemelde reactieperiode...


'1. ondanks de herinnering d.d. 21-08-2017 zond de SKJ tot op heden geen nadere reactie zoals door een anonieme SKJ-er;

    'in de week van 21 augustus 2017', werd beloofd;

     2. vandaag is de laatste kans voor de SKJ om haar melding gestand te doen...

     of bewijst de SKJ zich andermaal als een 'bende bedriegers'?d.d. 25-08-2017: SKJ aan GRN

- Hageraats 'antwoordde' om 16:46 uur... 

hoe laf kan iemand zijn? Laf, laffer, .........!


'Geachte heer Groenendijk,

U stuurt mij mails maar mij is niet duidelijk waarop u mij vraagt om te reageren als voor-zitter van het SKJ.


     Ik lees enkel verwijten en kritiek ten aanzien van mensen die voor het SKJ
     werken maar geen concrete vraag.

     Op opmerkingen als zou ik of het bestuur verward zijn en behandeling

     nodig hebben reageer ik sowieso niet.      Met vriendelijke groet, Rutger Hageraats 

     Directeur Transformatie, Nederlands Jeugdinstituut'
GRN: het is hem niet duidelijk waarop GRN hem vraagt te reageren?

 • Kul.

Hageraats begrijpt mij heel goed, maar wenst niet inhoudelijk te reageren... bingo!

Wie zwijgt, stemt toe; zo simpel is het, SKJ-Rutger!

 • Alles wat GRN beweerde als zijnde 'de waarheid/ feiten', wordt daarmee impliciet door SKJ/ Hageraats bevestigd!


Niet alleen ontslag van...

nep-'voorzitter' Jacquemijns maar

ook ontslag van nep-'bestuur' met nep-'voor-zitter' Hageraats blijkt aldus noodzakelijk!

Want: 

Als het zijn eigen kind(eren) zou betreffen - of heeft hij die niet vanwege een andere seksuele voorkeur? - dan zou hij allang alle middelen ingezet hebben om die terug te krijgen... waarom dan niet voor de drie dochters van deze Groenendijk?

 • Simpel: hij is lid van de 'club tegen het volk'; bah!d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ - concrete vraag aan Hageraats om 16:53 uur:


     'Geachte heer Hageraats,

     1. mijn directe vraag: hoe kan het dat mw. mr.
     Jacquemijns niet ontslagen wordtdit gelet op
     de geconstateerde en gepubliceerde SKJ-wanprak-
     tijken?, zoals op de site beschreven en u persoon-
     lijk gemeld.
     
     2. gaarne uw inhoudelijke reactie op mijn concre-
     te vragen en vaststellingen van wan'beleid' bij de
     SKJ in onderliggende 'casus' = PAS-familiedrama sinds 2008!     3. met deze reactie per ommegaande, nog voor het einde van uw 'werk?'tijd, ver-

     wacht volhardend vader en recht-zoekend burger Groenendijk uiterlijk d.d. 28-08-

     2017 (mail) uw antwoorden en standpunt ter zake mr. Jacquemijns - ontslag-eis!     met volhardende 'groet, drs. Groenendijk MSc.'

d.d. 25-08-2017: GRN aan SKJ

- het secretariaat werd bericht en

verzoek tot doorzending aan het gehele bestuur 

gedaan:     '1. ter kennisname van het SKJ-secretariaat en gaarne onmiddellijke doorzending
     aan het gehele

     bestuur; dank!

     2. Opmerkelijk; dhr. Hageraats reageerde niet 'namens de SKJ' = per 
     mail-adres van die stichting maar via zijn NJI-mail adres; hoe 'toevallig'. 
     Maar daarover later meer...

     3. Checkt u in het weekend ook de site weer? Wordt vervolgd...'
d.d. 28-08-2017: GRN aan SKJ - Hageraats breekt SKJ-belofte 'in week 21-08'


   'Herhaald rappel, 13:24 uur: Zaaknr. 16.075T-Tv

    Het SKJ-'bestuur'/ Hageraats zwijgt en zwijgt 
    en zwijgt... keihard betrapt en ontmaskerd!

    Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.

    Nog niets vernomen... gaarne vandaag!'
d.d. 30-08-2017: SKJ aan GRN - de arrogantie druipt er bij Hageraats van af;

op z'n p#k(je?) getrapt? Tevens inhoudelijk niet-correct:

Met door GRN-toegevoegde nummers:


 Geachte heer Groenendijk,

 U heeft mij een aantal vragen gesteld. Die zal ik hieronder kort beant-
 woorden.

 1. Ik zie geen enkele reden om als bestuurslid in te gaan op uw
 verzoek om mevrouw Jacquemijns te ontslaan. U heeft een wra-
 kingsverzoek ingediend. Die is volgens de spelregels van het
 SKJ beoordeeld. En afgewezen.  

 2. U vraagt mij in te gaan op wat u het 'wanbeleid van SKJ'
 noemt ten aanzien van onderliggende casus. Dat zal ik niet
 doen.

 Als bestuurslid communiceer ik nooit over casuïstiek met
 klagers of  met jeugdprofessionals. Wij hebben een onafhanke-
 lijk tuchtrecht. Het  bestuur van SKJ ziet toe of het tuchtrecht
 professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd.

 Ik kijk daarbij niet naar de inhoud maar naar de wijze waarop
 SKJ met klachten omgaat. 

 3. Ik heb uw mails gelezen. En ik heb mij door het bureau van
 SKJ laten informeren over de contacten met u over de behan-
 deling van uw klacht. Op basis daarvan zie ik geen reden om
 mij te bemoeien met het  proces. Die inhoudelijk overigens
 nog loopt, ik begrijp dat er nog een inhoudelijke zitting moet
 plaatsvinden. 

 4. U vroeg mij te reageren vóór een bepaalde datum. Daar was
 ik niet toe in staat. Sowieso vind ik het niet prettig om op deze
 wijze geconfronteerd te worden met een soort ultimatum.

 5. Tot zover mijn reactie. Op alle andere kwalificaties en oor-
 delen zal ik  verder niet ingaan.
  
 Met vriendelijke groet,

 Rutger Hageraats
 Voorzitter Bestuur SKJ
Ad 1

 • 'Ik zie geen enkele reden om als bestuurslid in te gaan op uw verzoek om mw. Jacquemijns te ontslaan. U heeft een wrakingsverzoek ingediend. Die is volgens de spelregels van het SKJ beoordeeld. En afgewezen.'


Reactie GRN:

HahaHageraats...

 • wat een 'grapjas'... denkt hij te zijn!

Alleen... feitelijk is dit diep-triest;

 • totaal ontluisterend.


Ook Hageraats toonde zijn ware gezicht... ontmaskerd als 'lid van de club' en zijnde: niet-integer. Weer eentje die zijn 'ziel?' verkocht heeft; 'u' moet zich diep te schamen, Rutger Hageraats!

Want: allereerst staat vast dat het bestuur inderdaad de mogelijkheid heeft om die nep-'voorzitter' jacquemijns te ontslaan. Dat Hageraats dat vervolgens echter weigerde te doen, betekent dat ook hij... 'nepper-dan-nep' is!


Niet te vertrouwen, niet-integer enzovoorts.

Net zoals de onbehoorlijke, onwettige en onacceptabele 'gang van zaken' bij de SKJ. Waarom mr. Jacquemijns niet te hand-haven is, werd uitvoerig beschreven in diverse publicaties waarnaar Hageraats andermaal verwezen wordt; lees die nog maar eens goed na, Rutger!

Dat het gedane wrakingsverzoek werd afgewezen, betekent geenszins dat Jacquemijns haar werk naar behoren deed...

het bewijst slechts dat ook behandelende nep-wrakings-'rechter' mw. mr. A.M. van Riemsdijk en nep-'griffier' mw. mr. S.M.C. van Papendrecht hun ziel verkochten. Niets meer, niets minder, aldus Groenendijk.


Vindt u het ook niet zeer opvallend dat Hageraats zich achter een gepretendeerd 'onafhankelijk' maar feitelijk 'ook lid van dezelfde, smerige club' verschuilt en op geen enkele wijze inhoudelijk wenst in te gaan op geconstateerde, bewezen wan-gedragingen van o.a. die Jacquemijns?

Dat heeft u goed gezien, want: dat is geen toeval, maar bewuste strategie van al dat soort people-tjes: 'veel l#llen maar niets zeggen'... want dan zou Hageraats namelijk nat gaan!


 • Op de inhoud verliest hij en zegt hij 'dus' niets

Gatver! Wat een nepperd; doorzien en ontmaskerd, ook het SKJ-bestuur. Voor de volledigheid al tzt. ook de wrakingsbehandeling/ stukken volledig openbaar gemaakt worden en die SKJ-kul weerlegd worden!


Voor nu moge duidelijk zijn dat het SKJ-bestuur kan en moet ingrijpen,

 • maar dat weigerde/ -t...


Ad 2:

 • 'U vraagt mij in te gaan op wat u het 'wanbeleid van SKJ'  noemt ten aanzien van onderliggende casus. Dat zal ik niet doenAls bestuurslid communiceer ik nooit over casuïstiek met klagers of  met jeugdprofessionals. Wij hebben een onafhankelijk tuchtrecht.


Het bestuur van SKJ ziet toe of het tucht-recht professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd

Ik kijk daarbij niet naar de inhoud maar naar de wijze waarop SKJ met klachten omgaat.' 


Reactie GRN:

En weer weigert Hageraats op de feiten in te gaan. Geen inhoudelijk weerwoord maar enkel herhalen van de weerlegde leugen: 'wij hebben een onafhankelijk tuchtrecht'... dat is de facto niet waar!

 • Een onhoudbare leugen, Rutger!


Zoals door Groenendijk onomstotelijk werd aangetoond, maar wat Hageraats 'dom-weg' niet wenst te erkennen. 'Logisch' want dan is het 'einde SKJ-verhaal' en is hij zijn 'dotaties voor bedrog' kwijt... oftewel: 'hahaHageraats herhaalt onzin en staat aldus GRN daarmee voor iedereen in zijn hemd en in ons aller geheugen geregistreerd als: 'vijand van het volk'!


Want: wie Vrouwe Justitia niet eert, zal - uiteindelijk - de toorn van het volk oogsten...

dat is niet meer dan logisch, nietwaar?!


In theorie klinkt het o-zo-mooi: 'Het bestuur van SKJ ziet toe of het tucht-recht professioneel en volgens de spelregels wordt uitgevoerd.' maar

in de praktijk doet het SKJ-bestuur dat feitelijk nu juist niet!


ls het tucht'recht' niet-professioneel en niet-volgens de spelregels van een behoorlijke klachtbehandeling conform H9 Awb. blijkt te zijn, zoals in casus voor iedereen begrijpelijk het geval is

 • dan MOET het bestuur ingrijpen!

Nu Hageraats en zijn 'partners in crime' dat weigerden, kan hij en rest van die kliek niet meer serieus genomen worden maar dient/ dienen oneervol ontslagen en zelf naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden, aldus GRN!

Hierbij doet Groenendijk dan ook oproep aan het gehele bestuur van de SKJ om met onmiddellijke ingang terug te treden en plaats te maken voor wel-integere bestuurders! Het doen van aangifte vanwege diverse ambtsdelicten alsook klacht-indiening jegens de mr. in de rechten bij de Orde van Advocaten wordt overwogen/ is in voorbereiding!


Want 'integer' blijkt u allen

- Hageraats, CVB, BHJ - namelijk niet te zijn...

dat staat vast.

Het sluitend en wettig overtuigend bewijs werd verzameld, (deels) gepubliceerd en op diverse locaties/ personen veiliggesteld.

 • Niet GRN maar de SKJ verliest... alles!Ad 3:

 • 'Ik heb uw mails gelezen. En ik heb mij door het bureau van SKJ laten informeren over de contacten met u over de behandeling van uw klacht. Op basis daarvan zie ik geen reden om mij te bemoeien met het proces. Die inhoudelijk overigens nog loopt, ik begrijp dat er nog een inhoudelijke zitting moet plaatsvinden.'
Reactie GRN:


HahaHageraats... wat valt die Rutger door de mand.

Want: enerzijds beweert hij de correspondentie van GRN te hebben gelezen - 'ik heb uw mails gelezen - maar anderzijds doet hij alsof hij niet goed op de hoogte is en 'begrijpt dat en nog een inhoudelijke zitting moet plaatsvinden'. Huh?

Dat kan niet allebei tegelijkertijd, Rutger!

GRN maakte namelijk, als 1 van zijn klachten, bezwaar tegen de smerige = onwettige poging/ voornemen van de SKJ om na de

- ten onrechte! - afgewezen wraking 'op stukken de klacht verder af te doen' terwijl dat wettelijk onmogelijk is!


Maar daar hoor je Hageraats niet over...

Nee hoor; die doet onnozel en gaat daaraan geheel voorbij alsof 'alles in orde' zou zijn. Neen dus... om maar een kort voorbeeld genoemd/ herhaald te hebben.


U begrijpt dat Hageraats niet... op de inhoud van mijn klachten over het SKJ-wangedrag wenst in te gaan omdat...


...hij dat niet kan goedpraten, maar zou moeten erkennen dat Groenendijk inderdaad 'helemaal en overal gelijk' heeft.

Zo simpel is het en dat is onacceptabel. 

Dat Hageraats 'geen reden ziet om zich te bemoeien met het proces' na 'geinformeerd te zijn door het SKJ-secretariaat'...

was te verwachten, maar is niet-correct


Het is enkel: 'hun soort dekt hun soort ondanks het bewijs van het tegendeel' en niets anders dan dat; bahbahbah, nogmaals! Totaal ongeloofwaardig. Weg met die Hageraats/ het SKJ-bestuur; weg met Jacquemijns en weg met wrakingsnepperd Van RiemsdijkAd 4:

 • 'U vroeg mij te reageren vóór een bepaalde datum. Daar was ik niet toe in staat. Sowieso vind ik het niet prettig om op deze wijze geconfronteerd te worden met een soort ultimatum.'

Reactie GRN:

Heh? Die Hageraats is echt een verward persoon; dat was inderdaad de juiste conclusie, aldus GRN! Want: ook hier poogt Hageraats om GRN een verwijt te maken - 'een soort ultimatum' - terwijl GRN niets anders deed dan om nakoming van door de SKJ zelf gedane belofte te verzoeken!


 • Wie is hier nu 'heel verkeerd (niet) bezig en wie kent de feiten niet?


Hageraats, nietwaar beste medeburgers? Kijk goed naar zijn foto en onthoud die naam: hahaHageraats

ook: Directeur transformatie bij het Nederlands Jeugd Instituut; arme kinderen!

Ach die arme Hageraats had het - ondanks een vol-bezet SKJ-secretariaat met veel vrouwen en 1 jonge man en 1 man met eng baardje - 'te druk' en was niet in staat om te reageren voor een bepaalde datum?


Feitelijk wacht GRN al bijna 1,5 jaar op een behoorlijke klachtbehandeling door de SKJ maar dat blijkt onmogelijk te zijn. Dat vindt deze vader Groenendijk niet prettig en zijn drie dochters die PAS-ellende al helemaal niet!


Misschien dat hahaHageraats met dubbele baan - bestuursvoorzitter SKJ en directeur transformatie NJI - te veel hork op zijn vorkje nam?

GRN meent dat hij binnenkort voldoende tijd heeft om te klaverjassen met zijn maten in de EBI; want daar horen al dit soort bewust?!-verzakende en bewust?!-bedriegende personen werkelijk thuis, aldus recht-zoekend burger GRN.
Ad 5:

 • 'Tot zover mijn reactie. Op alle andere kwalificaties en oordelen zal ik verder niet ingaanMet vriendelijke groetRutger Hageraats

Voorzitter Bestuur SKJ'


Reactie GRN:


Uw reactie is overduidelijk;

hahaHageraats laat Vrouwe Justitia, mijn drie dochters en burger Groenendijk keihard in de steek en poogt met nietszeggende blabla het SKJ-bestuurstraatje schoon te vegen. Tevergeefs.

Ook gij, Rutger bent ontmaskerd en (nog) demis-sionair minister drs. E. Schippers zal om het ver-eiste, onmiddellijke ingrijpen worden verzocht.

De gedane kwalificaties en oordelen mbt. de SKJ en het bestuur, inclusief uw persoon zijn gebaseerd op de feiten/ waarheid en niets anders dan de waarheid.

 • En die mag, neen moet gezegd worden, zoals u vast weet...
Allerlaatste kans SKJ-'bestuur'/ hahaHageraats: direct ontslag Jacquemijns!


Publicatie SKJ-reactie
'voorzitter' Hageraats is onacceptabel!

Gaarne doorzending aan het gehele bestuur; dank!

di 19-9-2017 00:34
Van: drs. Groenendijk MSc.
Aan: Rutger Hageraats (r.s.hageraats@gmail.com);
Secretariaat direct Tuchtrecht | SKJ (secretariaat.tuchtrecht@skjeugd.nl)

Dit bericht is verzonden met hoge urgentie.Bussum, 19 september 2017
SKJ-bestuur, meneer Hageraats,
Geachte eerlijke en weldenkende medeburgers,

1. met open vizier doe ik u melding van meest recente publicatie over de criminele gang van zaken bij de SKJ - onacceptabel:

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/2017/09/gatverdamme-en-no-way-skj-bestuur-haha.html-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!

Gatverdamme en no way: SKJ-bestuur/ haha-Hageraats besodemietert volhardend vader en gaat akkoord met criminele 'rechter' Jacquemijns!


Vorige publicatie mbt. SKJ - Stichting Kwaliteit ? sregister Jeugd:

d.d. 21-08-2017 : Nep-tucht'rechter' van 'jeugdzorg' = SKJ zwijgt omdat ze betrapt werden en absoluut niet-te-vertrouwen zijn! Ook Hageraats temporiseert... triest.


2. de SKJ/ het bestuur wordt 1 allerlaatste kans gegeven:

 • per ommegaande bevestiging van ontslag van mr. Jacquemijns!


3. zo niet: (nog) minister Schippers zal het PAS-familiedrama - net als Plasterk, Blok en Rutte - op haar bord krijgen...

wie denken dit soort mensen wel niet dat ze zijn?

 • Het volk pikt het niet... uiteraard niet!

U dient allen naar het wetboek van Strafrecht vervolgd te worden!


Met volhardende 'groet',

drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia


Wordt vervolgd...


Delen van dit artikel wordt (weer) gewaardeerd; mijn oprechte dank daarvoor!


No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia

zondag 17 september 2017

Einigkeit, Recht und Freiheit? Frau Merkel 'schafft alles'; nur drei aus den Niederlanden zum dritten Mal entfuehrten Maedeln finden, gelingt nicht!


Wo sind meine drei tolle Töchter; Lina, Jördis und Imke...? Papa liebt LJI...
Wenn Sie helfen wollen: stoppasfamiliedrama@outlook.com... vielen Dank!
Aufgestellt: d.d. 20-10-2016, gesendet am d.d. 21-10-2016:


STRAFANZEIGE


Delikte : Kindesentführungignorieren 
                 Gerichtsurteil und Kindergeldbetrug

Tatort : Koning Willem-Alexanderplein 1, 6921
               ES DuivenGelderland + BRD

Objekt : Gemeindehaus Duiven + Sozial- und
                Familienamt Leipzig (?)

Datum : 27 juni 2016 Duiven und 2001 – 2008 (bis 7 Lebensjahr Tochter L.O.)


Ich, Polizist, ……………………………………………………………………………………….………… erkläre folgendes:

Am Freitag, den 21-10-2016 um …………………… Uhr beim Polizeiamt ……………………meldete sich ein Person der sich legitimierte als:

Familienname:        drs. Groenendijk MSc.
Voornamen:            Erik Michiel
Geboren am:           04-05-1973
Geburtsort:             Hilversum, in den Niederlanden
Geslecht:                Männlich
Nationalität:            Niederländische
Adresse:                 Papastrasse
Postleitzahl, Ort:      Bussum
Land:                      die Niederlande


mit folgender schriftlichen Meldung:


Bussum, 20-10-2016
Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit erstatte ich Strafanzeige gegen Frau Solvig S., geboren am 12-01-1980 Lutherstadt Wittenberg/ Sachen-Anhalt wegen des Verdachts


1) der Kindesentführung,

2) vom ignorieren Gerichtsurteil und bezüglich

3) des Kindergeldbetruges


und stelle damit Strafantrag wegen aller in Betracht kommenden Delikte. Dem liegt folgender Sachverhalt zugrunde:Zur Kindesentführung:


Am 27-06-2016 wurden die drei gemeinsame Kinder (Töchter):


1) Lina Osasu S. geboren am 19-11-2001 in Amsterdam/ die Niederlande

2) Jördis Imani S. geboren am 06-12-2003 in Amsterdam/ die Niederlande

3) Imke Abeni S., geboren am 12-09-2005 in Amsterdam/ die Niederlande

von der Mutter, Frau S.S., während die Kinder vom Gericht Gelderland bis zum 03-08-2016 unter Inobhutname der zertfizierten Organisation der Jugendhilfe ‘Samen Veilig’ Midden Nederland – SVMN - gestellt wurden, trotzdem aber von der - damit verbrecherischen, Anzeige in den Niederlande ist erfolgt  - Gemeinde Duiven/ Gelderland  ausgeschrieben und ‘Grünes Licht’ für Kindesentführing gegeben. Unakzeptabel; sowohl von der Mutter als auch von der Gemeinde Duiven/ Gelderland.

Da SVMN selber meldete ‘genau so wie Sie, wissen wir nicht wo die Kinder sind’ wurden die Kinder damit der Inobhutnme entzogen uns somit faktisch entführt. Nicht nur wurde die Interessen der drei Kinder wieder ernsthaft geschadet sondern auch das Gerichtsurteil des Gerichtes Gelderland ignoriert.


Dies bereits zum dritten Mal; nach erster Kinder-entführung in 2008 - Rembrandstrasse, Leipzig -  und in 2011 nationaler Entführung nach Duiven/ Gelder-land und jetzt ‘zu einem unbekannten Ziel’…! 

Gegen Mutter/ Frau S.S. und Gemeinde Duiven/ Bürgemeister, Sekretär und Abteilungsleiter wurde


in den Niederlanden bereits Strafaanzeige erstattet (sehe Anhänge).Zum ignorieren Niederländischen Gerichtsurteils


Nicht nur hat Frau S.S. unsere drie Töchter seit dem 27-06-2016 von der SVMN-Inobhutnahme entzogen = entführt aber zusätzlich verweigert sie auch jeder telefonischen Kinderkontakt mit dem Vater und auch die 2-wöchtenliche Elterninformation be-schränkt sich auf ‘3 Zeilen mittels einer sms-Nach-richt’, trotz der bis zum 03-08-2016 gültigen Inob-hutnahme) beziehungsweise früheren Gerichts-urteils.

Zum dritten Mal wurden die Kinder entführt und aus ihrer gewöhtnen, Niederländischen Wohn- und Lebumgebung seit ihren Geburte; wieder die Schulen, ihre Vereine und von den Freunden weggenommen und ‘auf Neuem anfangen’? Nein.


Schon seit Monaten konnten die Kinder sogar nicht met ihrem eigenen Vater reden… die Nachrichte der Mutter ‘alles geht gut usw.’ sind total unglaubhaft. 

Die  Kinderstimme nicht zu hören, ist für den Vater aber vor allem für die Kinder unmensch-liche Tortur und beweist dass die Mutter keinen Wert legt auf offentsichtliche und vom Gericht festgestellte Interessen.Zum Kindergeldbetrug:


Nach der Geburt unserer ersten Tochter hatte die Mutter sich ausgedacht um sich bei ihrem Vater, auf die (damaligen/ heutigen?) Adresse von Herrn M.G. (VERDI-mitarbeiter Leipzig) an zu melden. Dies im Plattenbau der Ringstrasse; dritter Eingang diagonal hinter Spedition Zurek, dritter Stock; sehe über google-maps:

https://www.google.nl/maps/@51.3156814,12.2928917,3a,75y,62.26h,88.04t/data=!3m6!1e1!3m4!1seq8zX6fSlEFBQa3FKD1XrQ!2e0!7i13312!8i6656


und mit dem einzigen Zweck um damit

doppeltes Kindergeld/ Familien- und Sozialbeiträge kassieren zu können


Unsere ältesten Tochter Lina wurde nämlich von Mutter/ S.S. bei ihrem Vater/ Opa M.G. angemeldet und somit ‘nochmals’ von ihr Kindergeld einkassiert. Unser Kind wurde von dem Vater in den Niederlanden ordnungsgemäβ beim Einwoh-nermeldeamt angemeldet und daher empfing unsere Familie schon - rechtmäβiges - Kindergeld für Lina (und nachher Jördis und Imke).


Der Vater hatte sich von diesem Plan distanziert, wollte nichts damit zu tun haben und hat es die Mutter abgeraten.

Erst wo die Mutter - über Ihrem Vater/ M.G. - eine Nachicht vom Schulamt bekam wo unsere älteste Tochter zur Einschulung wurde eingeladen – kurz vor dem Erreichen ihres siebten Lebensjahres -, wurde dem Vater klar dass die Mutter durchgesetzt hatte.

Die Mutter reiste schnell nach Deutschland und meldete unsere Tochter Lina ab weil zu - seit ‘kurzem’ - nach den Niederlanden umgezogen sein sollte… war ihre Erklärung, wie ich mir vorstellen kann. Ob sie auch sonstige Sozialbeiträge (Mutterschaftsgeld?) emp-fing, ist dem Vater nicht bekannt. Das die Mutter für Lina Kindergeld bekam wäh-rend in den Niederlanden schon erteilt wurde, ist ein Fakt.


Zum Schluβ:


1. neben die abgegeben Niederländiche Strafan-zeigen gegen die Mutter und Gemeinde Duiven/ Gelderland ist das erforderliche Beweis hinsichtlich der Kindesentführung und Ignorieren von Gerichts-urteile auf die website: 

http://stoppasfamiliedrama.blogspot.nl/

bereits publiziert oder wird demnächts für jeden zu prüfen sein. Selbstverständlich ist der Vater immer bereit bestimmte Gerichts-urteile oder sonstige Dokumenten mit der Deutschen Staatsanwaltschaft nach zu senden.


2. Falls notwendig wird der Vater auch das verantwortliches Jugendamt informieren aber ohne ‘Entführungsadresse’ ist eine Zuordnung im Moment leider unmöglich. Eine Polizeiuntersuchung des Einwohnerregisters wird, angenommen die Mutter hat unse-re Kinder in Deutschland wieder angemeldet, dann sofort zum Ermittlungsergebnis führen.


3. Hauptziel des Vaters ist es um die baldigsten Rückkehr unserer Kinder in den Niederlanden und die Wiederver-einigung in Bussum zu verwirklichen. Die Hilfe der Deutsche Behörden wird dazu jetzt einberufen; seit 4 Monaten macht der Vater sich sehr groβe Sorgen um die körperlichen und emotionalen Gesundheit der Kinder

irgendwo - in Leipzig/ Magdeburg/ Halle Saale? - bei ihrem ‘Mutter-Verbrecher’…


Ich bitte Sie daher, im Interesse der zum dritten Mal ent-führten Kinder und Frau Justitia’, um Ermittlungsverfahren einzuleiten, um Mitteil-lung des Aktenzeichens und mich über das Ergebnis Ihres Ermittlungsverfahrens zu informieren. 


Mit unserem aufrichtigen Dank und freundlichen Grüßen


drs. E.M. Groenendijk MSc.
Luctor et emergo - im Interesse der Kinder und Frau Justitia


Mein Wahl-Tip:

Die etablierte Ordnung/ Parteien - ob CDU, SPD, FDP oder Gruenen usw. - koennen meiner Meinung nach nicht vertraut werden... die sind nicht da fuer Ihre Interessen, sondern nur fuer die Elite da!

- genauso wie in den Niederlanden, leider!

 • Bitteschaffen Sie... 'Merkel und Freunde' ab!


In ihrem eigenen Interesse, denn: nicht Merkel sondern das Volk selber ist zu danken wenn es 'besser?' geht!

Trotz Merkel... waehlen Sie bitte echte Demokraten und nicht solche die das nur behaupten aber in Wirklichkeit eine ganz andere Agenda nachstre-ben!

Sie wissen bestimmt wovon ich rede...

Also: machen Sie - kleine - Parteien des Volks... gross! -artig und vielen Dank! Wir versuchen das Gleiche in den Niederlanden. Erik GroenendijkLesen/ schauen Sie bitte auch
:d.d. 20-03-2017:

'Drei Mädchen zum dritten Mal entführt durch ihre - leider - krankhaft-egoistische 'Mutter'!

 • Wo sind meine Kinder; Lina, Jördis und Imke...?!

d.d. 03-05-2017:

'Der 4-te Mai in den Niederlanden: Dodenher-denking und ob 3 Töchter den Vater zum Geburtstag gratulieren (dürfen)?

 • Papa liebt seine LJI immer...!'

d.d. 12-09-2017: 'Hieperdepiep-hoera! Van harte gefeliciteerd, allerliefste 3e puberdochter Imke Abeni met je 12e verjaardag; dikke kusknuf, PapaErik/ Oma Irene!'


Fuer meine drie Töchter: Papa houdt - echt - ontzettend veel van jullie!Fortsetzung folgt... aber zum WM fahren Sie wahrscheinlich ohne Holland!

Teilen dieser Publikation wird sehr appreziert; mein aufrichtiger Dank dafuer!No justice, no peace! Stop diep-triest PAS-familiedrama NU...!

Bussum, drs. E.M Groenendijk MSc./ PapaErik - school’meester’
Luctor et emergo - in het belang van de kinderen en Vrouwe Justitia